Marineforeningens vedtægter.


A. FÆLLESBESTEMMELSER

§ 1.

Foreningens navn er MARINEFORENINGEN (herefter benævnt foreningen), og
dens hjemsted er København.
Dens ansvarlige ledelse er landsbestyrelsen, som i sin virksomhed tegner foreningen
på landsplan, og som kan benytte betegnelsen “Danmarks Marineforening”.

FORENINGEN ER UAFHÆNGIG AF PARTI- OG FAGPOLITISKE INTERESSER.

§ 2.
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten ved at
samle danske mænd til fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindel-
sen og kammeratskabsfølelsen mellem mænd, der har gjort tjeneste eller er
tjenestegørende i søværnet.

§ 3.

Foreningens virksomhed omfatter:
1.               Afholdelse af foredrag om søværnet og søfarten.
2.               Afholdelse af sammenkomster, herunder jubilarstævner.
3.               Udgivelse af et medlemsblad “UNDER DANNEBROG”, samt
lejlighedsvis udgivelse af skrifter om maritime emner.
4.               Indsamling af billeder, bøger og lignende materiale af historisk
interesse til opbevaring eller til brug ved foredrag.
5.               Uddeling af præmier til personer af orlogs- eller handelsflåden for
gode ydelser eller fortjenstfulde handlinger.
6.               Opretholdelse af en grundfond til fremme af foreningens formål.
Kapital hertil overføres af foreningens midler efter landsbestyrelsens
bestemmelse.

§ 4.
Foreningen består af lokale afdelinger, der ledes af en valgt bestyrelse med ansvar
for afdelingens virksomhed og økonomi.
Afdelingerne er samlet i distrikter, hvis antal og område godkendes af sendemands-
mødet.

§ 5.
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan optages uberygtede danske mænd,
1.               der er eller har været tjenestegørende i søværnet,
2.               der er eller har været tjenestegørende i marinehjemmeværnet, eller
3.               som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed
beslægtede erhverv, og i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.
Mænd, der har gjort sig særlig fortjent af foreningen, kan efter forslag fra landsbesty-
relsen udnævnes til æresmedlemmer af Marineforeningen, også uden at være
tilknyttet nogen afdeling, når dette vedtages på et sendemandsmøde med 2/3 af de
afgivne stemmer:
Diskussion om sådant fremsat forslag kan ikke finde sted.
Landsbestyrelsen kan, når særlige grunde taler herfor, udnævne et æresmedlem og
meddele dette på førstkommende sendemandsmøde.
Udlændinge kan optages som
1.               æresmedlemmer efter landsbestyrelsens beslutning, når de har gjort sig
særlig fortjent af foreningen, eller
2.               korresponderende medlemmer efter indstilling af bestyrelsen for en
lokalafdeling og godkendelse af landsbestyrelsen, når de anses for
værdige til optagelse i foreningen.
Æresmedlemmer udnævnt på landsbestyrelsens foranledning betaler intet kontingent
eller indskud, men tildeles foreningens emblem.
Korresponderende medlemmer betaler kontingent og indskud på lige fod med danske
medlemmer.
Udlændinge kan ikke opnå stemmeret i foreningens anliggender.

§ 6.
Afdelingerne indbetaler til landsforeningen et årligt kontingent for deres medlemmer.
Ved optagelsen betaler hvert medlem et indskud og modtager herfor et eksemplar af
foreningens vedtægter og et medlemsemblem.
Medlemsemblemet er foreningens ejendom og skal tilbageleveres ved udtrædelse af
foreningen.
Kontingent og indskud administreres af landsbestyrelsen og anvendes til drift af
foreningens fællesanliggender.
Størrelsen af kontingent og indskud - gældende for det næste kalenderår – fastsættes
på det årlige ordinære sendemandsmøde.
Landsbestyrelsens forslag kontingentets og indskuddets størrelse skal være
afdelingerne i hænde senest 1. januar.

B. LANDSBESTYRELSEN

§ 7.
Landsbestyrelsens kontor og dermed foreningens landskontor ligger i København.

§ 8.
Landsbestyrelsen består af en landsformand, en landsnæstformand, en landskasserer
og en landssekretær samt af en repræsentant for hvert af de i § 4 nævnte distrikter.
Landsbestyrelsens medlemmer skal være af den i § 5.- i nævnte medlemskategori.
Nyvalgte landsbestyrelsesmedlemmer tiltræder ved førstkommende landsbestyrelses-
møde.

§ 9.
Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær udgør foreningens
landsledelse, og vælges direkte på det årlige ordinære sendemandsmøde efter
indstilling af landsbestyrelsen.
Valget gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Afgår et af disse 4 medlemmer udenfor tur, vælger landsbestyrelsen et medlem til
at fungere indtil førstkommende sendemandsmøde.

§ 10.
Distriktsrepræsentanterne - og suppleanter for disse - vælges ved afstemning blandt
distriktets afdelinger på et distriktsmøde.
Afdelingernes stemmer opgøres efter samme retningslinier som for sendemandsmøder
(jf. § 17).
Valget gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Afgår et af disse landsbestyrelsesmedlemmer udenfor tur tiltræder suppleanten for
resten af funktionstiden.

§ 11.
Foreningen kan have en æresformand, der gennem landsbestyrelsen anmodes om at
overtage dette hverv.

§ 12.
Landsbestyrelsen er foreningens øverste ansvarlige ledelse, der repræsenterer
foreningen udadtil, leder dens arbejde og bestyrer dens midler.
Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af landsformand/landsnæstformand
og landskasserer.
Foreningens løbende forretninger varetages af et forretningsudvalg bestående af
landsledelsen samt 3 medlemmer valgt af og blandt landsbestyrelsens medlemmer.
Dog må højst 3 medlemmer af udvalget være fra samme afdeling. Udvalget fordeler
selv de foreliggende opgaver på dets medlemmer.
Udvalget nedsættes forud for sendemandsmødets afholdelse for i år ad gangen. Ved
ledighed supplerer udvalget sig selv indtil førstkommende landsbestyrelsesmøde.
Landsbestyrelsen og forretningsudvalget kan udpege og nedsætte arbejdsudvalg til
løsning af konkrete opgaver.
Forretningsudvalget kan til landsbestyrelsen fremsætte forslag om antagelse af lønnet
medhjælp til kontor-og redaktionsvirksomhed.
Landsbestyrelsen fastsætter - i særlige direktiver - retningslinier for bestyrelsesmed-
lemmernes virke og administrative forhold.

§ 13.
Landsformanden - eller ved dennes forfald landsnæstformanden - indkalder til
bestyrelsesmøde, når det skønnes nødvendigt.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved brev til landsbestyrelsesmedlem-
merne indeholdende angivelse af dagsorden og forhandlingsemner. Tre medlemmer
af landsbestyrelsen kan ved skriftlig henvendelse til landsformanden forlange
bestyrelsesmøde afholdt med 8 dages varsel.
Landsbestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når landsformand eller landsnæstfor-
mand samt mindst 2/3 af de Øvrige medlemmer er til stede.

§ 14.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Landskassereren skal inden 15. februar indsende regnskabet for det forløbne
kalenderår til revisorerne.
Udenfor landsbestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer og genvalg kan finde sted.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn på foreningens landskontor senest
14 dage før det ordinære sendemandsmøde.
Årsregnskabet udsendes til afdelingerne sammen med indkaldelsen til det ordinære
sendemandsmøde.

C. SENDEMÆND OG SENDEMANDSMØDER

§ 15.
Foreningens øverste myndighed beror hos sendemændene på sendemandsmødet.
Det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes inden udgangen af maj måned, og -
så vidt muligt - på skift i de forskellige distrikter.
Landsbestyrelsen og afdelingernes sendemænd deltager i sendemandsmødet.
Næste års mødested bekræftes i henhold til foregående års beslutning.
Indbydelse til afholdelse al sendemandsmøde samt forslag, der Ønskes behandlet på
mødet, skal indsendes til landsbestyrelsen senest 1. marts.

§ 16.
Ordinære sendemandsmøder indkaldes af landsbestyrelsen med mindst 14 dages
varsel og senest 15. marts ved brev til afdelingernes formænd. Indkaldelsen skal
indeholde dagsorden, landsbestyrelsens forslag, øvrige indkomne forslag samt være
bilagt det reviderede årsregnskab.
Indkaldelsen bekendtgøres tillige i det seneste før 1. april udkommende nummer af
“UNDER DANNEBROG”.
Ekstraordinære sendemandsmøder kan indkaldes af landsbestyrelsen og skal
sammenkaldes dels i henhold til § 18, dels når mindst 50 sendemænd fordelt på
mindst 5 afdelinger indsender motiveret skriftlig begæring derom til landsbestyrel-
sen.
Ekstraordinære sendemandsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst
30 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for landsbestyrelsen.

§ 17.
På foreningens sendemandsmøder har hver afdeling i stemme for afdelingen og
yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer opgjort pr. 1 marts.
Afdelingerne kan lade sig repræsentere ved en eller flere sendemænd.
Sendemændenes navne samt det antal stemmer, de hver repræsenterer, skal opgives
til landsbestyrelsen senest 8 dage før sendemandsmødet.
Medlemmer af landsbestyrelsen kan ikke være sendemænd.
En afdeling, der trods påkrav er i restance med tidligere kalenderårs (jf. § 6)
bestemte ydelser til landsforeningen, har ikke stemmeret hverken på ordinære eller
ekstraordinære sendemandsmøder eller distriktsmøder.

§ 18.
Ordinære sendemandsmøder afvikles efter følgende dagsorden:
1.               Valg af dirigent.
2.               Godkendelse af forretningsorden.
3.               Landsbestyrelsens årsberetning.
4.               Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og
decharge.
5.               Landsbestyrelsens forslag.
6.               Indkomne forslag.
7.               Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for
det kommende kalenderår.
8.               Valg til landsbestyrelse, herunder meddelelse om valgte distriktsrepræ-
sentanter.
9.               Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant.
10.             Eventuelt.

Sendemandsmøderne er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de tilmeldte
antal stemmer er til stede.
Er dette ikke tilfældet, skal der indkaldes til et ekstraordinært sendemandsmøde, der
er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte stemmer (se dog § 20).

§ 19.
Afgørelser på sendemandsmøder sker ved simpelt stemmeflertal. Afdelingernes
udpegede sendemænd stemmer på afdelingernes vegne med det antal stemmer, der
tilkommer den enkelte afdeling jf. § 17 (se dog §§ 5, 20 og 21). Den enkelte
afdelings stemmer fordeles blandt afdelingens sendemænd efter afdelingens
beslutning.
I tilfælde af stemmelighed træffer landsbestyrelsen afgørelsen.
Skriftlig afstemning skal foretages, når et flertal af de fremmødte sendemænd
forlanger det - uanset det antal stemmer, de repræsenterer.

§ 20.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et beslutningsdygtigt ordinært sendemands-
møde, og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer godkender ændringerne.

§ 21.
Foreningen kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige afdelingernes
stemmer på et dertil særligt indkaldt sendemandsmøde.
For den opløste forenings midler oprettes “Danmarks Marineforening’s Mindele-
gat”.
Det særligt indkaldte sendemandsmøde træffer bestemmelse om anbringelse af
legatet.


§ 22.
Foreningen består af afdelinger for byer og landsdele (jf. § 4).
Nye afdelinger kan oprettes, hvor det tjener foreningens udvikling.
Afdelingerne benævnes: “Marineforeningens .... afdeling”, “Marineforeningens
afdeling for ....“ eller   Marineforening”.
En afdelings højeste myndighed er generalforsamlingen.
Hver afdeling ledes af en bestyrelse, der disponerer over afdelingens indtægter og
formue.
En afdeling hæfter alene for afdelingens forpligtigelser.
Afdelingerne ledes efter de for foreningen gældende fællesbestemmelser, men kan
udstede egne vedtægter. Disse vedtægter og senere ændringer hertil skal være i
overensstemmelse med nærværende vedtægter og godkendes af landsbestyrelsen.

§ 23.
Skyttelav med selvstændig lavsbestyrelse og økonomi kan oprettes i afdelingerne.
Skyttelavene må kun optage medlemmer af foreningen.
Afdelingsbestyrelse og lavsbestyrelse koordinerer virksomheden i afdeling og lav ved
gensidig repræsentation i de respektive bestyrelser.
Fælles for alle skyttelav nedsættes under foreningens landsbestyrelse et skyttelavsud-
valg, som på landsbasis behandler særlige sager vedrørende skyttelav og skydningers
afholdelse.
Landsbestyrelsen fastsætter i “Vedtægter for skyttelav” og “Direktiv for skyttelavsud-
valget” retningslinier for skyttelavene og skyttelavsudvalgets virke og administrative
forhold.

§ 24.
Afdelingerne afgør indenfor de grænser, der er fastslåede ved § 5 som alment
gældende for foreningen, hvem der ønskes optaget som medlemmer.
Vedtægterne kan ikke på forhånd udelukke tilflyttede medlemmer fra andre
afdelinger fra at blive optaget i den lokale afdeling med mindre særlige forhold taler
herfor.
Optagelse i foreningen kan kun ske såfremt, der forlods betales indskud og
kontingent for det første år.
Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent af afdelingen, kan efter forslag af
afdelingsbestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer, når dette vedtages på en
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Diskussion om sådant fremsat forslag kan ikke finde sted.
Når særlige forhold taler herfor, kan afdelingens bestyrelse udnævne et æresmedlem
og meddele dette på førstkommende generalforsamling.
Udnævnelse af æresmedlemmer indberettes til landsbestyrelsen.
Afdelingerne betaler kontingent og eventuelt indskud for de af afdelingerne udnævnte
æresmedlemmer til landsforeningen.

§ 25.
Et medlem, som trods påkrav ikke har betalt kontingent til forfaldstid, kan efter
bestyrelsens beslutning slettes som medlem, og kan kun optages på ny mod betaling
af restance til udtrædelsestidspunktet, samt nyt indskud.

§ 26.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som har vist sig uværdig til at være medlem.
Dette medlem kan dog indanke sin sag på nærmest følgende generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer herefter beslutning om, hvorvidt bestyrelsens afgørelse
skal stå ved magt.
Eksklusion af et medlem samt begrundelsen herfor skal indberettes til landsbestyrel-
sen.

§ 27.
Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt til
afdelingens formand.
Emblemer for udmeldte medlemmer samt for medlemmer, der i henhold til §§ 25 og
26 udtræder af foreningen, skal returneres til afdelingens bestyrelse.

§ 28.
Afdelingerne bestemmer selv størrelsen af deres kontingent.
Det af sendemandsmødet bestemte kontingent og indskud (jf. § 6) indsendes til
landskontoret inden 1. juni.
Eventuelle senere påløbne kontingenter og indskud skal være indsendt senest 1.
oktober.

Indsendes kontingent og indskud - efter indhentet tilladelse fra forretningsudvalget -
som halvårlige ydelser, skal de halvårlige ydelser være indsendt inden henholdsvis
1. juni og 1. oktober.

§ 29.
En afdelings regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen indsende regnskabet for det
forløbne kalenderår til afdelingens revisorer.
Udenfor bestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer, og genvalg kan finde sted.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn hos formanden eller på
afdelingens kontor 8 dage før generalforsamlingen.

§ 30.
En afdelings bestyrelse, hvoraf mindst 2/3 skal være af den i § 5 - 1 nævnte
medlemskategori, består af en formand, en kasserer og 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer,
samt et antal suppleanter.
Bestyrelsen vælges direkte på den årlige ordinære generalforsamling for en periode
af 2 år - suppleanter dog kun for i år. Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer vælges på skift i lige og ulige år. Såfremt disse ikke vælges
direkte, konstituerer bestyrelsen sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 31.
Afdelingsformændene indkalder til bestyrelsesmøder.
Afdelingerne bestemmer selv forretningsordenen for deres bestyrelsesmøder og hvor
mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være til stede, for at et bestyrelsesmøde er
beslutningsdygtigt.

§ 32.
Ordinære generalforsamlinger afholdes inden udgangen af februar måned og
indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, enten ved bekendtgørelse i
lokale blade eller ved brev til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden
i hænde senest 1. januar.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indsender motiveret skriftlig
begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og højst
20 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for bestyrelsen.

§ 33.
Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlinger er kun de, der har været
medlemmer i 3 måneder eller mere.
Medlemmer, der trods påkrav er i restance med sidste års kontingent, har ikke
stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelse eller som sendemænd.

§ 34.
Ordinære generalforsamlinger afvikles efter følgende dagsorden:
1.               Valg af dirigent.
2.               Bestyrelsens årsberetning.
3.               Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.               Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det
kommende år.
5.               Indkomne forslag.
6.               Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
7.               Valg til bestyrelsen.
8.               Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant.
9.               Valg af sendemænd til sendemandsmødet
10.             Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
11.             Eventuelt.

Afdelingerne bestemmer selv, hvor mange medlemmer, der skal være til stede ved
generalforsamlingen, for at denne kan være beslutningsdygtig.

§ 35.
Afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog §§ 24
og 37).
I tilfælde af stemmelighed træffer bestyrelsen afgørelsen.
Afdelingerne bestemmer selv, hvorvidt afstemninger skal foretages skriftligt eller ved
håndsoprækning.

§ 36.
Snarest efter en generalforsamling indsendes en liste over bestyrelsesmedlemmer til
distriktsrepræsentanten og landsbestyrelsen.
Navne på sendemænd og det antal stemmer, de hver især repræsenterer på
sendemandsmødet, opgives i overensstemmelse med §§ 17 og 19.

§ 37.
En afdeling kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige stemmeberettigede
medlemmer på en dertil særligt indkaldt generalforsamling. Såfremt disse 4/5 ikke
møder frem, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan beslutte at opløse
afdelingen uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Samme generalforsamling træffer bestemmelse om måden, hvorpå afviklingen skal
foregå, herunder disponering af eventuelle effekter.
Afdelingens flag skal afleveres til landskontoret
Medmindre lokale vedtægter indeholder særlige bestemmelser om anvendelse af
afdelingens midler, overgår disse til “Marineforeningens Grundfond” for senere,
ved eventuel opløsning af foreningen, i overensstemmelse med vedtægternes § 21,
at indgå i “Danmarks Marineforening’s Mindelegat”.


 

 

Marineforeningens vedtægter.


A. FÆLLESBESTEMMELSER

§ 1.

Foreningens navn er MARINEFORENINGEN (herefter benævnt foreningen), og
dens hjemsted er København.
Dens ansvarlige ledelse er landsbestyrelsen, som i sin virksomhed tegner foreningen
på landsplan, og som kan benytte betegnelsen “Danmarks Marineforening”.

FORENINGEN ER UAFHÆNGIG AF PARTI- OG FAGPOLITISKE INTERESSER.

§ 2.
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten ved at
samle danske mænd til fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindel-
sen og kammeratskabsfølelsen mellem mænd, der har gjort tjeneste eller er
tjenestegørende i søværnet.

§ 3.

Foreningens virksomhed omfatter:
1.               Afholdelse af foredrag om søværnet og søfarten.
2.               Afholdelse af sammenkomster, herunder jubilarstævner.
3.               Udgivelse af et medlemsblad “UNDER DANNEBROG”, samt
lejlighedsvis udgivelse af skrifter om maritime emner.
4.               Indsamling af billeder, bøger og lignende materiale af historisk
interesse til opbevaring eller til brug ved foredrag.
5.               Uddeling af præmier til personer af orlogs- eller handelsflåden for
gode ydelser eller fortjenstfulde handlinger.
6.               Opretholdelse af en grundfond til fremme af foreningens formål.
Kapital hertil overføres af foreningens midler efter landsbestyrelsens
bestemmelse.

§ 4.
Foreningen består af lokale afdelinger, der ledes af en valgt bestyrelse med ansvar
for afdelingens virksomhed og økonomi.
Afdelingerne er samlet i distrikter, hvis antal og område godkendes af sendemands-
mødet.

§ 5.
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan optages uberygtede danske mænd,
1.               der er eller har været tjenestegørende i søværnet,
2.               der er eller har været tjenestegørende i marinehjemmeværnet, eller
3.               som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed
beslægtede erhverv, og i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.
Mænd, der har gjort sig særlig fortjent af foreningen, kan efter forslag fra landsbesty-
relsen udnævnes til æresmedlemmer af Marineforeningen, også uden at være
tilknyttet nogen afdeling, når dette vedtages på et sendemandsmøde med 2/3 af de
afgivne stemmer:
Diskussion om sådant fremsat forslag kan ikke finde sted.
Landsbestyrelsen kan, når særlige grunde taler herfor, udnævne et æresmedlem og
meddele dette på førstkommende sendemandsmøde.
Udlændinge kan optages som
1.               æresmedlemmer efter landsbestyrelsens beslutning, når de har gjort sig
særlig fortjent af foreningen, eller
2.               korresponderende medlemmer efter indstilling af bestyrelsen for en
lokalafdeling og godkendelse af landsbestyrelsen, når de anses for
værdige til optagelse i foreningen.
Æresmedlemmer udnævnt på landsbestyrelsens foranledning betaler intet kontingent
eller indskud, men tildeles foreningens emblem.
Korresponderende medlemmer betaler kontingent og indskud på lige fod med danske
medlemmer.
Udlændinge kan ikke opnå stemmeret i foreningens anliggender.

§ 6.
Afdelingerne indbetaler til landsforeningen et årligt kontingent for deres medlemmer.
Ved optagelsen betaler hvert medlem et indskud og modtager herfor et eksemplar af
foreningens vedtægter og et medlemsemblem.
Medlemsemblemet er foreningens ejendom og skal tilbageleveres ved udtrædelse af
foreningen.
Kontingent og indskud administreres af landsbestyrelsen og anvendes til drift af
foreningens fællesanliggender.
Størrelsen af kontingent og indskud - gældende for det næste kalenderår – fastsættes
på det årlige ordinære sendemandsmøde.
Landsbestyrelsens forslag kontingentets og indskuddets størrelse skal være
afdelingerne i hænde senest 1. januar.

B. LANDSBESTYRELSEN

§ 7.
Landsbestyrelsens kontor og dermed foreningens landskontor ligger i København.

§ 8.
Landsbestyrelsen består af en landsformand, en landsnæstformand, en landskasserer
og en landssekretær samt af en repræsentant for hvert af de i § 4 nævnte distrikter.
Landsbestyrelsens medlemmer skal være af den i § 5.- i nævnte medlemskategori.
Nyvalgte landsbestyrelsesmedlemmer tiltræder ved førstkommende landsbestyrelses-
møde.

§ 9.
Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær udgør foreningens
landsledelse, og vælges direkte på det årlige ordinære sendemandsmøde efter
indstilling af landsbestyrelsen.
Valget gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Afgår et af disse 4 medlemmer udenfor tur, vælger landsbestyrelsen et medlem til
at fungere indtil førstkommende sendemandsmøde.

§ 10.
Distriktsrepræsentanterne - og suppleanter for disse - vælges ved afstemning blandt
distriktets afdelinger på et distriktsmøde.
Afdelingernes stemmer opgøres efter samme retningslinier som for sendemandsmøder
(jf. § 17).
Valget gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Afgår et af disse landsbestyrelsesmedlemmer udenfor tur tiltræder suppleanten for
resten af funktionstiden.

§ 11.
Foreningen kan have en æresformand, der gennem landsbestyrelsen anmodes om at
overtage dette hverv.

§ 12.
Landsbestyrelsen er foreningens øverste ansvarlige ledelse, der repræsenterer
foreningen udadtil, leder dens arbejde og bestyrer dens midler.
Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af landsformand/landsnæstformand
og landskasserer.
Foreningens løbende forretninger varetages af et forretningsudvalg bestående af
landsledelsen samt 3 medlemmer valgt af og blandt landsbestyrelsens medlemmer.
Dog må højst 3 medlemmer af udvalget være fra samme afdeling. Udvalget fordeler
selv de foreliggende opgaver på dets medlemmer.
Udvalget nedsættes forud for sendemandsmødets afholdelse for i år ad gangen. Ved
ledighed supplerer udvalget sig selv indtil førstkommende landsbestyrelsesmøde.
Landsbestyrelsen og forretningsudvalget kan udpege og nedsætte arbejdsudvalg til
løsning af konkrete opgaver.
Forretningsudvalget kan til landsbestyrelsen fremsætte forslag om antagelse af lønnet
medhjælp til kontor-og redaktionsvirksomhed.
Landsbestyrelsen fastsætter - i særlige direktiver - retningslinier for bestyrelsesmed-
lemmernes virke og administrative forhold.

§ 13.
Landsformanden - eller ved dennes forfald landsnæstformanden - indkalder til
bestyrelsesmøde, når det skønnes nødvendigt.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved brev til landsbestyrelsesmedlem-
merne indeholdende angivelse af dagsorden og forhandlingsemner. Tre medlemmer
af landsbestyrelsen kan ved skriftlig henvendelse til landsformanden forlange
bestyrelsesmøde afholdt med 8 dages varsel.
Landsbestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når landsformand eller landsnæstfor-
mand samt mindst 2/3 af de Øvrige medlemmer er til stede.

§ 14.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Landskassereren skal inden 15. februar indsende regnskabet for det forløbne
kalenderår til revisorerne.
Udenfor landsbestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer og genvalg kan finde sted.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn på foreningens landskontor senest
14 dage før det ordinære sendemandsmøde.
Årsregnskabet udsendes til afdelingerne sammen med indkaldelsen til det ordinære
sendemandsmøde.

C. SENDEMÆND OG SENDEMANDSMØDER

§ 15.
Foreningens øverste myndighed beror hos sendemændene på sendemandsmødet.
Det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes inden udgangen af maj måned, og -
så vidt muligt - på skift i de forskellige distrikter.
Landsbestyrelsen og afdelingernes sendemænd deltager i sendemandsmødet.
Næste års mødested bekræftes i henhold til foregående års beslutning.
Indbydelse til afholdelse al sendemandsmøde samt forslag, der Ønskes behandlet på
mødet, skal indsendes til landsbestyrelsen senest 1. marts.

§ 16.
Ordinære sendemandsmøder indkaldes af landsbestyrelsen med mindst 14 dages
varsel og senest 15. marts ved brev til afdelingernes formænd. Indkaldelsen skal
indeholde dagsorden, landsbestyrelsens forslag, øvrige indkomne forslag samt være
bilagt det reviderede årsregnskab.
Indkaldelsen bekendtgøres tillige i det seneste før 1. april udkommende nummer af
“UNDER DANNEBROG”.
Ekstraordinære sendemandsmøder kan indkaldes af landsbestyrelsen og skal
sammenkaldes dels i henhold til § 18, dels når mindst 50 sendemænd fordelt på
mindst 5 afdelinger indsender motiveret skriftlig begæring derom til landsbestyrel-
sen.
Ekstraordinære sendemandsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst
30 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for landsbestyrelsen.

§ 17.
På foreningens sendemandsmøder har hver afdeling i stemme for afdelingen og
yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer opgjort pr. 1 marts.
Afdelingerne kan lade sig repræsentere ved en eller flere sendemænd.
Sendemændenes navne samt det antal stemmer, de hver repræsenterer, skal opgives
til landsbestyrelsen senest 8 dage før sendemandsmødet.
Medlemmer af landsbestyrelsen kan ikke være sendemænd.
En afdeling, der trods påkrav er i restance med tidligere kalenderårs (jf. § 6)
bestemte ydelser til landsforeningen, har ikke stemmeret hverken på ordinære eller
ekstraordinære sendemandsmøder eller distriktsmøder.

§ 18.
Ordinære sendemandsmøder afvikles efter følgende dagsorden:
1.               Valg af dirigent.
2.               Godkendelse af forretningsorden.
3.               Landsbestyrelsens årsberetning.
4.               Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og
decharge.
5.               Landsbestyrelsens forslag.
6.               Indkomne forslag.
7.               Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for
det kommende kalenderår.
8.               Valg til landsbestyrelse, herunder meddelelse om valgte distriktsrepræ-
sentanter.
9.               Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant.
10.             Eventuelt.

Sendemandsmøderne er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de tilmeldte
antal stemmer er til stede.
Er dette ikke tilfældet, skal der indkaldes til et ekstraordinært sendemandsmøde, der
er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte stemmer (se dog § 20).

§ 19.
Afgørelser på sendemandsmøder sker ved simpelt stemmeflertal. Afdelingernes
udpegede sendemænd stemmer på afdelingernes vegne med det antal stemmer, der
tilkommer den enkelte afdeling jf. § 17 (se dog §§ 5, 20 og 21). Den enkelte
afdelings stemmer fordeles blandt afdelingens sendemænd efter afdelingens
beslutning.
I tilfælde af stemmelighed træffer landsbestyrelsen afgørelsen.
Skriftlig afstemning skal foretages, når et flertal af de fremmødte sendemænd
forlanger det - uanset det antal stemmer, de repræsenterer.

§ 20.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et beslutningsdygtigt ordinært sendemands-
møde, og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer godkender ændringerne.

§ 21.
Foreningen kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige afdelingernes
stemmer på et dertil særligt indkaldt sendemandsmøde.
For den opløste forenings midler oprettes “Danmarks Marineforening’s Mindele-
gat”.
Det særligt indkaldte sendemandsmøde træffer bestemmelse om anbringelse af
legatet.


§ 22.
Foreningen består af afdelinger for byer og landsdele (jf. § 4).
Nye afdelinger kan oprettes, hvor det tjener foreningens udvikling.
Afdelingerne benævnes: “Marineforeningens .... afdeling”, “Marineforeningens
afdeling for ....“ eller   Marineforening”.
En afdelings højeste myndighed er generalforsamlingen.
Hver afdeling ledes af en bestyrelse, der disponerer over afdelingens indtægter og
formue.
En afdeling hæfter alene for afdelingens forpligtigelser.
Afdelingerne ledes efter de for foreningen gældende fællesbestemmelser, men kan
udstede egne vedtægter. Disse vedtægter og senere ændringer hertil skal være i
overensstemmelse med nærværende vedtægter og godkendes af landsbestyrelsen.

§ 23.
Skyttelav med selvstændig lavsbestyrelse og økonomi kan oprettes i afdelingerne.
Skyttelavene må kun optage medlemmer af foreningen.
Afdelingsbestyrelse og lavsbestyrelse koordinerer virksomheden i afdeling og lav ved
gensidig repræsentation i de respektive bestyrelser.
Fælles for alle skyttelav nedsættes under foreningens landsbestyrelse et skyttelavsud-
valg, som på landsbasis behandler særlige sager vedrørende skyttelav og skydningers
afholdelse.
Landsbestyrelsen fastsætter i “Vedtægter for skyttelav” og “Direktiv for skyttelavsud-
valget” retningslinier for skyttelavene og skyttelavsudvalgets virke og administrative
forhold.

§ 24.
Afdelingerne afgør indenfor de grænser, der er fastslåede ved § 5 som alment
gældende for foreningen, hvem der ønskes optaget som medlemmer.
Vedtægterne kan ikke på forhånd udelukke tilflyttede medlemmer fra andre
afdelinger fra at blive optaget i den lokale afdeling med mindre særlige forhold taler
herfor.
Optagelse i foreningen kan kun ske såfremt, der forlods betales indskud og
kontingent for det første år.
Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent af afdelingen, kan efter forslag af
afdelingsbestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer, når dette vedtages på en
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Diskussion om sådant fremsat forslag kan ikke finde sted.
Når særlige forhold taler herfor, kan afdelingens bestyrelse udnævne et æresmedlem
og meddele dette på førstkommende generalforsamling.
Udnævnelse af æresmedlemmer indberettes til landsbestyrelsen.
Afdelingerne betaler kontingent og eventuelt indskud for de af afdelingerne udnævnte
æresmedlemmer til landsforeningen.

§ 25.
Et medlem, som trods påkrav ikke har betalt kontingent til forfaldstid, kan efter
bestyrelsens beslutning slettes som medlem, og kan kun optages på ny mod betaling
af restance til udtrædelsestidspunktet, samt nyt indskud.

§ 26.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som har vist sig uværdig til at være medlem.
Dette medlem kan dog indanke sin sag på nærmest følgende generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer herefter beslutning om, hvorvidt bestyrelsens afgørelse
skal stå ved magt.
Eksklusion af et medlem samt begrundelsen herfor skal indberettes til landsbestyrel-
sen.

§ 27.
Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt til
afdelingens formand.
Emblemer for udmeldte medlemmer samt for medlemmer, der i henhold til §§ 25 og
26 udtræder af foreningen, skal returneres til afdelingens bestyrelse.

§ 28.
Afdelingerne bestemmer selv størrelsen af deres kontingent.
Det af sendemandsmødet bestemte kontingent og indskud (jf. § 6) indsendes til
landskontoret inden 1. juni.
Eventuelle senere påløbne kontingenter og indskud skal være indsendt senest 1.
oktober.

Indsendes kontingent og indskud - efter indhentet tilladelse fra forretningsudvalget -
som halvårlige ydelser, skal de halvårlige ydelser være indsendt inden henholdsvis
1. juni og 1. oktober.

§ 29.
En afdelings regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen indsende regnskabet for det
forløbne kalenderår til afdelingens revisorer.
Udenfor bestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer, og genvalg kan finde sted.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til eftersyn hos formanden eller på
afdelingens kontor 8 dage før generalforsamlingen.

§ 30.
En afdelings bestyrelse, hvoraf mindst 2/3 skal være af den i § 5 - 1 nævnte
medlemskategori, består af en formand, en kasserer og 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer,
samt et antal suppleanter.
Bestyrelsen vælges direkte på den årlige ordinære generalforsamling for en periode
af 2 år - suppleanter dog kun for i år. Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer vælges på skift i lige og ulige år. Såfremt disse ikke vælges
direkte, konstituerer bestyrelsen sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 31.
Afdelingsformændene indkalder til bestyrelsesmøder.
Afdelingerne bestemmer selv forretningsordenen for deres bestyrelsesmøder og hvor
mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være til stede, for at et bestyrelsesmøde er
beslutningsdygtigt.

§ 32.
Ordinære generalforsamlinger afholdes inden udgangen af februar måned og
indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, enten ved bekendtgørelse i
lokale blade eller ved brev til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden
i hænde senest 1. januar.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indsender motiveret skriftlig
begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og højst
20 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for bestyrelsen.

§ 33.
Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlinger er kun de, der har været
medlemmer i 3 måneder eller mere.
Medlemmer, der trods påkrav er i restance med sidste års kontingent, har ikke
stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelse eller som sendemænd.

§ 34.
Ordinære generalforsamlinger afvikles efter følgende dagsorden:
1.               Valg af dirigent.
2.               Bestyrelsens årsberetning.
3.               Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.               Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det
kommende år.
5.               Indkomne forslag.
6.               Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
7.               Valg til bestyrelsen.
8.               Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant.
9.               Valg af sendemænd til sendemandsmødet
10.             Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
11.             Eventuelt.

Afdelingerne bestemmer selv, hvor mange medlemmer, der skal være til stede ved
generalforsamlingen, for at denne kan være beslutningsdygtig.

§ 35.
Afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog §§ 24
og 37).
I tilfælde af stemmelighed træffer bestyrelsen afgørelsen.
Afdelingerne bestemmer selv, hvorvidt afstemninger skal foretages skriftligt eller ved
håndsoprækning.

§ 36.
Snarest efter en generalforsamling indsendes en liste over bestyrelsesmedlemmer til
distriktsrepræsentanten og landsbestyrelsen.
Navne på sendemænd og det antal stemmer, de hver især repræsenterer på
sendemandsmødet, opgives i overensstemmelse med §§ 17 og 19.

§ 37.
En afdeling kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige stemmeberettigede
medlemmer på en dertil særligt indkaldt generalforsamling. Såfremt disse 4/5 ikke
møder frem, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan beslutte at opløse
afdelingen uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Samme generalforsamling træffer bestemmelse om måden, hvorpå afviklingen skal
foregå, herunder disponering af eventuelle effekter.
Afdelingens flag skal afleveres til landskontoret
Medmindre lokale vedtægter indeholder særlige bestemmelser om anvendelse af
afdelingens midler, overgår disse til “Marineforeningens Grundfond” for senere,
ved eventuel opløsning af foreningen, i overensstemmelse med vedtægternes § 21,
at indgå i “Danmarks Marineforening’s Mindelegat”.