Her er bestyrelsesmedlemmer, referater og oplysninger fra bestyrelsen.

Vælg i bjælken ovenfor.

Konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 27/2-2018

Referat af konstituerende

Bestyrelsesmøde tirsdag den 27/2-2018

Tilstede rent fysisk var:

Formand Karsten Laugesen

Webmaster Claus Hartvig

Suppleant Per Jacobsen

Følgende deltog pr telefon, dels pga. sygdom og dels pga. vejer lig.

Søren Hansen, Ib Jørgensen, Flemming Karlsen og Kurt Andersen

Ikke til stede:

Kasser Helle Karlsen og suppleant Erik Ravn Hansen

Det blev vedtaget at Søren Hansen bliver næstformand, Flemming Karlsen fortsætter som sekretær, Kurt Andersen fortsætter som banje master.

Næste punkt: vagtliste

Per Jacobsen ytrede ønske om at følge den vagthavende de første lørdage for at lære proceduren, hvilket han selvfølgelig er velkommen til.

Vagtlisten blev således:

3/3 Flemming Karlsen

10/3 Claus Hartvig

17/3 Søren Hansen 24/3 Karsten Laugesen

31/3 Erik Ravn

7/4 Ib (Jibo) Jørgensen

14/4 Per Jacobsen

21/4 Claus Hartvig

Næste bestyrelses møde er berammet til den 24/4

Referat: Generalforsamling den 25. februar 2017 kl. 10.00

,

Marineforeningen for Nykøbing Falster

og omegn.

 

Referat af generalforsamlingen

 

25. februar 2018

 

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Valg af dirigent.

 4. Valg af referent.

 5. Formandens beretning.

 6. Kassererens regnskabsaflæggelse.

 7. Budget & fastsættelse af kontingent.

 8. Indkomne forslag.

 9. Valg af kasserer (Helle Karlsen modtager genvalg).

 10. Valg til bestyrelsen og suppleanter (Jack Moblak ønsker ikke genvalg, Kurt Andersen modtager genvalg).

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant (John Rasmussen og Simon Hansen).

 12. Valg af flagbærer.

 13. Eventuelt.

 

Ad 1: Formanden bød velkommen til 33 stemmeberettigede medlemmer kl. 1003. Derefter hejstes flaget efter sædvane. Formanden mindedes 3 medlemmer, der er gået fra borde i forsamlingsårets løb: Ingvar Niclasen, Benny Gram Poulsen og Michael Deichmann. Forsamlingen tilsluttede sig ved 1 minuts stilhed.

 

Ad 2: Intet at foretage.

 

Ad 3: Formanden foreslog Bent Zebis. Der var ikke andre forslag og Bent Zebis valgtes med akklamation. Dirigenten takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig, og gik derefter over til den resterende del af dagsordenen.

 

Ad 4: Formanden foreslog Søren Torp. Der var ikke andre forslag og Søren Torp valgtes med akklamation.

 

Ad 5: Formanden meddelte, at forsamlingsåret stort set var forløbet efter sædvane.

11. marts havde vi besøg Af 44 kammerater fra Frederikssund Marineforening, der indtog frokosten i orlogsstuen. Det blev til en rigtig hyggelig eftermiddag. Formanden takkede Kurt Andersen og Jack Moblak for en fin indsats med klargøring, servering, opvask og afrigning.

26. marts var vi inviteret til fregatskydning i Nakskov. Erik Ravn blev fregatkaptajn – igen – og Flemming Karlsen fik præmie af guld på pistol.

9. juni holdt vi rafleturnering. Vinder blev Leif Andersen. Som noget nyt prøvede vi at afholde arrangementet på en fredag, men da mange syntes det trak for længe ud, er vi ikke sikre på, at det gentages.

2. september holdt vi selv fregatskydning. Skytteforeningens klubhus var kort forinden brændt ned og bestyrelsen var meget bekymret for om engagementet kunne gennemføres. Vi blev dog beroliget af Flemming Karlsen, der forsikrede, at det nok skulle gå. Der var som vanligt gæster fra Rostock og Nakskov. Fregatkaptajn blev i al ubeskedenhed mig selv.

17. november holdt vi den traditionelle fødselsdagsfest med påfølgende bankospil. Arrangementet var vel besøgt og vi havde en rigtig god aften.

16. december havde vi opvarmning til julen med glögg, æbleskiver og julesange.

31. december takkede vi af for 2017 og ønskede hverandre ”Godt Nytår” med boblevand og kransekage.

Flemming Karlsen supplerede med en kort beretning om sommerens besøg på brand museet/fotomuseet med påfølgende grill frokost, der havde været en stor succes. Blot en skam at ikke flere medlemmer deltog.

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til formandsberetningen, blev denne godkendt med akklamation.

 

Ad 6: Kassereren indledte med at redegøre for den ydmyghed hun var gået til den nye opgave med og takkede Eivind Ubbesen for den store hjælp og tålmodighed han havde bidraget med navnlig i begyndelsen. Hun oplyste, at foreningen nu har 93 medlemmer efter 7 udmeldelser, 3 dødsfald og 6 indmeldelser siden sidst, at vi har skiftet bankforbindelse til Lollands Bank hvorved vi har opnået højere indlånsrente og lavere gebyrer og at vi ikke længere kan skaffe skrabelodder, således at denne indtægtskilde må opgives når nuværende beholdning er opbrugt. Hun gik derefter over til en gennemgang af regnskabets enkelte dele.

Regnskabet er revideret, uden at revisorerne har fundet anledning til bemærkninger og udviser et smukt overskud på driften på godt 40.000 kr.

Eivind Ubbesen udtalte stor anerkendelse af det forelagte regnskab og var navnlig imponeret af det flotte overskud, der vidnede om stor udgiftdisciplin. Søren Torp sekunderede Eivind Ubbesen, men nævnte at udgiftdisciplin ikke er det samme som udpræget påholdenhed og at vi også skal passe på, at det hele ikke bliver for kedeligt (alle under vist bestyrelsen et stykke mad til bestyrelsesmøderne). Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

 

Ad 7: Kassereren forklarede, at bestyrelsen ikke fandt at kunne udarbejde et egentligt budget, men at man ville gå ud fra en forsigtig fremskrivning af budgettet for 2017, idet hun dog tilføjede, at vi snart må imødese udgifter til vedligeholdelse af orlogsstuen. På dette grundlag godkendte forsamlingen uændret kontingent på 400 kr. årligt.

 

Ad 8: På bestyrelsens vegne motiverede kassereren et forslag om at oprette en ”pigeklub” bestående af koner, kærester osv til foreningens medlemmer. Formålet skal være at give ”pigerne” lejlighed til at dyrke fælles interesser og at yde moralsk og praktisk støtte (herunder økonomisk) til Marineforeningen for Nykøbing F og omegn. ”Pigeforeningen” skal formelt og praktisk være uafhængig af marineforeningen, men skal naturligvis kunne benytte orlogsstuen efter behov bl.a. til et månedligt møde.

Erik Petersen og Jack Moblak udtalte varm støtte til ideen bl. a. med henvisning til tilsvarende klubber/foreninger i tilslutning til andre lokalforeninger, der opererer med stor succes og til glæde for alle parter. Flemming REMO Christensen gav udtryk for at være modstander af ideen, idet han finder, at vi ikke skal associere os med klubber hvis medlemmer ikke er mulige medlemmer af marineforeningen. Flemming Karlsen præciserede, at den foreslåede ”klub” netop skal være uafhængig af den lokale marineforening. Da ikke flere ønskede ordet pålagde forsamlingen bestyrelsen at arbejde videre med sagen og til sin tid at fremsætte et forslag til behandling på en generalforsamling.

 

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen kl. 1034 for indtagelse af forfriskninger (på foreningens regning). Generalforsamlingen kaldtes igen til orden kl. 1049.

 

Ad 9: Helle Karlsen genvalgtes uden modkandidat til kasserer med akklamation.

 

Ad 10: Kurt Andersen genvalgtes og Søren SØLLE Hansen nyvalgtes til medlemmer af bestyrelsen og Per MALER Jacobsen nyvalgtes som suppleant. Alle uden modkandidater.

 

Ad 11: John W. Rasmussen og Simon Hansen genvalgtes til revisorer uden modkandidater.

 

Ad 11A: På vegne af bestyrelsen beklagede Flemming Karlsen at man ved udarbejdelse af dagsordenen havde glemt punktet ”valg af sendemænd”. Forsamlingen tilgav og man enedes i mindelighed om at formanden, John W. Rasmussen og Flemming Karlsen skal repræsentere os med sendemandsmødet i Køge 28. april 2018. John W. gav tilsagn om at medbringe afdelingens flag.

 

Ad 12: John W. Rasmussen valgtes til flagbærer uden modkandidat og med voldsom akklamation.

 

Ad 13: Der faldt endnu et par bemærkninger om ”pigeklubben” og Flemming REMO Christensen uddybede sit indlæg under pkt. 8. Han har naturligvis intet imod ”pigerne” tværtimod, men Marineforeningen er nu en gang en ”mandeklub”.

Da ikke flere ønskede ordet, nedlagde dirigenten hvervet. Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 1158.

 

__________________________ _________________________

Bent Zebis Søren Torp

Dirigent Referent