Her er bestyrelsesmedlemmer, referater og oplysninger fra bestyrelsen.

Vælg i bjælken ovenfor.

Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 06. marts 2019

Tilstede: Claus Hartvig, Per Jacobsen, Helle og Flemming Karlsen.

Karlsen Laugesen, Mikael Rasmussen, Søren Hansen. Fravær: Erik Hansen, Ib Jørgensen.

1.Valg af ordstyrer

2.Valg af referent.

3.Formandens ord & konstituering af bestyrelsen.

4.Kassererens ord.

5.Rengøringsdag.

6.Fordeling af vagter.

7.Rafleturnering.

8.Eventuelt.

Søren Hansen blev valgt som ordstyrer og Flemming Karlsen som referent

Per Jacobsen afløser Kurt Andersen på posten som Banjemester, Søren Hansen fortsætter som næstformand og Claus Hartwig fortsætter som WEB-Master. Velkommen til suppleant Mikael Rasmussen.

Der bliver rengøringsdag søndag den. 5. maj 2019 i foreningen. Vi starter med morgenmad kl. 08.00 og så derudaf...

Rafleturneringen er sat til lørdag den. 27. april 2019. kl. 10.30. - Pris: kr. 50,- Turneringsleder: Søren Hansen.

Der serveres landgangsbrød & 1. genstand. Der er præmier til 1. - 2. & 3. pladsen.

Bestyrelses-fest, er fastsat til fredag den. 03. maj 2019, kl. 18.00, i Tømmergade 4, 4800 Nyk. F.

Festen er med påhæng, og afholdes for tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Søren Hansen mener at det er mange penge at betale for MP-Alarmen, så Flemming undersøger prisen for en privat-alarm, som er lige så effektiv som den vi har nu. Vi sammenligner derefter priserne og ser på besparelsen.

Helle har talt med overboen, Søs & Hans, og aftalt at vi mødes med dem ved næste bestyrelsesmøde, 24. april 2019 kl. 17.00.

Flemming prøver at få tjek på våbentilladelserne så det er ok.

Der er besøg i foreningen lørdag den. 09. marts 2019 fra Frederikssund.

Næste bestyrelsesmøde er: onsdag den. 24. april 2019. kl. 19.00

Referat: Generalforsamling den 24.februar 2019 2019 kl. 10.00

,

  Marineforeningen for Nykøbing Falster

og omegn.

 

Referat af generalforsamlingen

 

24 februar 2019

 

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Valg af dirigent.

 4. Valg af referent.

 5. Formandens beretning.

 6. Kassererens regnskabsaflæggelse.

 7. Budget & fastsættelse af kontingent.

 8. Indkomne forslag.

 9. Valg af forrmand, Karsten Laugesen modtager genvalg.

 10. Valg til bestyrelsen. Banjermester Kurt Andersen modtager ikke genvalg. Søren Hansen og Claus Hartwig modtager genvalg.

 11. Valg af suppleanter. Erik Ravn Hansen og Per Jacobsen modtager genvalg.

 12. Valg af revisor og en revisorsuppleant.John Rasmussen og Simon Hansen modtager genvalg..

 13. Valg af flagbærer.

 14. Eventuelt

     

Ad 1: Formanden bød velkommen til 29 stemmeberettigede medlemmer kl. 1004. En særlig velkomst til distriktformand Henning Christiansen samt Knud Stockholm, Nakskov marineforening. Derefter hejstes flaget efter sædvane. Formanden mindedes 2 medlemmer, der er gået fra borde i forsamlingsårets løb: Flemming REMO Christensen og Kurt "Ølmand" Nielsen. Forsamlingen tilsluttede sig ved 1 minuts stilhed.

 

Ad 2: Søren Hansen og Eivind Ubbesen valgtes.

 

Ad 3: René Hansen blev foreslået udden modkandidat. valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamligen var lovligt indkald og beslutningsdygtig. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

Ad 4: Søren Torp blev foreslået uden modkandidat. Valgtes med akklamation.

 

Ad 5: Formanden meddelte, at forsamlingsåret stort set var forløbet efter sædvane. Vi startede året  med besøg fra Frederikssund marineforening, der efter udflugt til Tyskland lagde vejen forbi os for at få en bid mad og lidt at skylle ned med. Som sædvanligt en hyggelig og livlig forsamling. Tak for hjælpen til Kurt Andersen.

Den 15/4 var vi til Fregatskydning i Nakskov. En lidt skidt dag for Nykøbing da vi matte aflevere pokalen og banneret. Vinder var Niels Lund Hansen, Nakskov. Erik Ravn Hansen var ellers ved at få ejerfornemmelse.

Den28/7 fik vi besøg af Skælskør marineforening. De havde været en tur i Maribo, ude at sejle på søen og set den flotte domkirke. Trængte derefter til lidt mad og en enkelt øl at skylle efter med.

25/8 havde Søren Hansen arrrangeret tur til åbent hus på Flådestation Korsør. Vi startede med at besøge marineforeningen for en lille forfriskning. Derefter gik vi i mere eller mindre samlet trop til flådestation, hvor vi meget spredt. Vi var dog en pæn stor del, der blev vist rundt i PETER WILLEMOES af René Hansen. En efter min mening en rigtig god tur.

So kommer vi til den 1/9 hvor vi havde fregatskydning her i Nykøbing. Der var gæster fra Nakskov og Rostock og det endte om muligt end værre end i Nakskov, da vi måtte aflevere voores banner og pokal til Preben Hansen, Nakskov. Det vil sige at Nakskov nu har begge pokaler. Nyd det medens det varer.

Nu springer jeg nok lidt, for da vi havde fregatskydning i 2017 inviterede tyskerne 6 mand til at besøge dem i en weekend i 2018. Men da det blev samme weekend som Sankt Hans, var det kun Claus Hartwig og jeg, der kunne deltage. Men det var en god tur. Tyskerne var meget gæstfrie. Vi var bl.a. ude at sejle på et gammelt skib, lidt a la et vikingeskib. Det var hundekoldt, men det kunne de jo ikke gøre for.

Vi har i det forgangne år fået renoveret vor facade. I den forbindelse vil jeg gerne sige stor tak til Ib Jørgensen(Jibo). Det var ham, der tog kontakt til håndværker og aftalte pris. Jeg tror, at kassereren har mere om det.

Så har vi traditionen tro holdt fødseldag med spisning og banko. I den forbindelse vil jeg gerne sige stor tak til Morten "Købmand" for de flotte gaver han var sponseret, uden disse gaver havde det ikke været det samme.

Det har også været gløgg og æbleskiver med masser af familiehygge.

Sidste arrangement var nytårs parole. Som sædvanligt kan vi ikke regne med at alle møder op, da det jo er nytårs aftens dag, men meget hyggeligt var det nu.

Det var vist hvad vi har gennemført i 2018. Jeg beklager, at vi ikke fik afviklet en rafleturnering eller afholdt nogen form for loppemarked. Det håber jeg der bliver rettet op på i 2019.

Forsamlingen godkendte beretningen uden bemærkninger.

AD 6: Kassereren gennemgik regnskabet (vedlagt), der blev godkend enstemmigt uden bemærkninger.

Ad 7: Kassereren meddelte, At bestyrelsen i overensstemmelse med sædvane ikke har udarbejdet et egentligt budget, men at man vil administrere efter samme principper som i 2018. Forsamlingen accepterede det. Kassereren foreslog i overensstemmelse hermed uændret kontingent på kr. 400. Forsamlingen godkendte enstemmigt med akklamation.

AD 8: Ingen forslag indkommet, derfor intet at fortage.

Dirigenten suspenderede derefter mødet kl 1026 for indtagelse af forfriskninger. Morten "Købmand" sponserede en kasse øl. Generalforsamlingen genoptaget kl. 1040.

Ad 9:  Karsten Laugesen genvaltes den modkandidat til formand med akklamation.

Ad 10:  Søren Hansen og Claus Hartwig genvalgtes til bestyrelsen ude modkandidater med akklamation. Bestyrelsen indstillede Per "Maler" Jacobsen til den tredje bestyrelsespost på valg. Da ingen aandre kandidater melde sig, valgtes Per Jacobsen med akklamation

Ad 11: Erik Ravn Hansen genvalgtes og Michael RRasmussen nyvalgtes til suppleanter uden modkandidater og mmed akklamation.

Ad 12:  John W. Rasmussen og Simon Hansen genvalgtes uden modkandidater og med akklamation til revisor henholdsvis revisorsuppleant.

Ad 13: Jhn W. Rasmussen Jens Olsen stillede op som flagbærer. Efter nogen drøftelse trak Jens Olsen sig. Herefter valgtes John W. Rasmussen med akklamation.

Under dette punkt "plejer" vi at vælge sendemænd, men dette er glemt ved udarbejdelse af dagsorden. Forsamlingen godkendte, at dette blev foretaget nu.

Flemming Kaarlsen, Erik Ravn Hansen og Karsten Laugesen valgtes som sendemænd til årets sendemandsmøde.

Distiktformanden redegjorde kortfattet for årets program for sendemandsmødet, der er af hensyn til økonomien er simplificeret. Der bliver kun et aftenarrangement, idet kammeratskabsaftenen og gallamiddagen slås sammen fredag aften. Lørdag afvikles mødet som vanligt hvoeefter arrangementet er slut. Der åbnes mulighed for nachspiel i marineforeningen lørdag aften

Formanden supplerede med at meddele, at foreningen yder 2.000 kr. i alt til arrangementet. Yderligere udgifter må sendemændene selv afholde og dele mellem sig. Sendemændene er indforståede hermed.

Distriktformanden oplyste kort, at landsformanden går a når sendemandsmødet er slut.Oplyste endvidere, at afløser er fundet.

Ad 14: Dirigenten indskærpede, at punktet eventuelt er helt fri, men at ingen beslutninger kan træffes.

Flere medlemmer takkede Claus Hartwig for den flotte og altid opdaterede hjemmeside

Søren Hansen meddelte, at han er klar til arrangere sommerudflugt, bare ikke til Fregatten JYLLAND (det er for dyrt). Alle forslag vil blive seriøst overvejet. Flemming Karlsen foreslog udflugt til Møen med besøg i marineforeningen.

Knud Stockholm takkede for invitationen til dette møde og opfordrede til begge marineforeninger på sydhavsøerne forsætter med at invitere hinanden.

Eivind Ubbesen takkede bestyrelsen og ikke mindst kassereren for det flotte arbejde.

John W. Rasmussen takkede for den stor tilslutning til det nyligt arranerede sildebord. Bebudede snarlig gentagelse med anden menu.

Distriktformanden distriktet giver en genstand til maden. (Bifaldsalarm).

Formanden gratulerede Erik Madsen med de 80 år og overrakte en flaske.

Da dagsordenen herefter var udtømt takkede dirigenten for god ro og orden, nedlagde hvervet og udsatte en Zippo lighter fra IVAR HUITFELDT til auktion.

Søren Hansen iværksatte straks en hollandsk auktion. Vinder blev Jens Olsen. Udbytte: 1.289,50 kr.

Formanden takkede Riller for hans arbejde med at renovere tagrenden, takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for afluttet kl.1119.

René Hansen Dirigent          Søren Torp Referent