Her er bestyrelsesmedlemmer, referater og oplysninger fra bestyrelsen.

Vælg i bjælken ovenfor.

Konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 06. marts 2017


Tilstede:
Karsten Laugesen, Søren Hansen, Ib Jørgensen, Claus Hartvig, Kurt Andersen, Jack Moblak, Helle Karlsen og Flemming Karlsen.
Fravær: Erik Hansen.

1. Valg af ordstyre
2. Valg af referent.
3. Fordeling af bestyrelsesposter.
4. Fordeling af vagter.
5. Aktiviteter.
6. Eventuelt.

Flemming Karlsen blev valgt som ordstyre og referant

Der skulle vælges en næstformand, forslag: Ib Jørgensen, som takkede nej.
Næste forslag var Jack Moblak, som til trods at det var nyvalg vil gå til posten med ”åbent sind”. Kurt Andersen, er villig til at tage tørnen igen som Banjemester.
Claus Hartvig, er villig til at tage sig af hjemmesiden.

Helle Karlsen får overdraget regnskabet af kasserer Eivind Ubbesen den 16. marts 2017.

Fordeling af bla. indkøb, ture, madlavning mv. blev efterlyst af Sølle, og vi blev enig om at se tiden an og fordele som der er behov. Kurt vil gerne have en hjælpende hånd, og alle gav tilsagn om dette.
Kurt foreslog at vi skulle købe og få leveret til en fast pris, men det vil blive for stor en nedgang af indtje- ning. Vi fortsætte med indkøb når der er tilbud. Der er ved at blive lavet nye Meny-indkøbskort.

Referat: Generalforsamling den 26. februar 2017 kl. 10.00

Formanden bød velkommen kl. 1008 til 35 medlemmer og 3 gæster: Distriktsformand Henrik M. Christiansen samt formand Knud Stokholm og Henri Holm fra Marineforeningen i Nakskov. Derefter hejstes flaget på sædvanlig vis. Formanden mindedes Ingvard Ni­colajsen og Jan Hansen, der er gået fra borde i det forløbne år. Gik derefter over til dagsordenen og foreslog Flemming Karlsen som dirigent. Denne valgtes med akklamation.

Ad 1: Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 35 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Ad 2: Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning:
”På sendemandsmødet i april 2016 blev det officielt vedtaget at reducere distrikterne fra 13 til 9.
Vores distrikt der kun omfattede Nakskov og Nykøbing F er nu tilsluttet Marineforeningerne på Sydsjælland – så det nye distrikt omfatter: Næstved, Møn, Køge, Vordingborg, Stevns, Haslev, Nakskov og Nykøbing.
Formanden for distriktet er Henrik Marill Christiansen. Vil senere præsentere sig selv.
Vi har afholdt to distriktsmøder, det ene i Haslev og det andet i Vordingborg. Vi er yderst tilfreds med samarbejdet i distriktsforeningen – nu distrikt IV.
I 2016 fejrede vi foreningens 103 års jubilæum. Her fik vi gammeldags oksesteg og is. Efter middagen blev der afholdt banko-spil med gevinster doneret af omkringliggende forretninger.
Der er blevet afholdt fregatskydning i Nakskov og Nykøbing hvor Flemming Karlsen blev fregatkaptajn i Nykøbing og Erik Ravn i Nakskov.
Af yderligere aktiviteter der er gennemført i 2016 kan nævnes Fungolf i Marielyst, Rafle-turnering, spisemøder i tilknytning til vores lørdagsmøder samt vores traditionelle jule- og nytårsarrangement.
Vores lørdagsmøder har været besøgt af ca. 25 medlemmer, det har altid været hyggeligt.
Endvidere har vi haft gæster på besøg. Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder hvor vi har drøftet kommende aktiviteter m.m. samt foreningens økonomi.
Vi skal takke Kurt og Frank Andersen for det store arbejde de har haft med rengøring af vores lokaler samt medvirket ved forskellige arrangementer.
Vi er i dag 100 medlemmer, men så meget gerne tilknytning af nye yngre medlemmer med interesse for søværn og søfart.
Til slut tak for alle der har medvirket til foreningsarbejde og håber på en lige så stor tilslutning fremover.”

Ingen medlemmer ønskede ordet til årsberetningen, der godkendtes med akklamation.

Distriktformand Henrik Marill Christiansen præsenterede sig selv og redegjorde for den skete organisationsændring. Han betegnede sig selv som forandringsparat under hensyn til udviklingen med skyldig hensyntagen til Marineforeningens hundredårige traditioner og håbede på et godt og tillidsfuldt samarbejde i distriktet.

Ad 3: Kassereren gennemgik det udleverede regnskab i detaljer. Regnskabet er revideret, uden at revisorerne har fundet anledning til bemærkninger.
Da ingen ønskede ordet, godkendtes regnskabet med akklamation

Ad 4: Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

Ad 5: Kassereren meddelte, at bestyrelsen i den usikre medlemssituation ikke mente at kunne udarbejde et troværdigt budget, men naturligvis ville navigere med forsigtighed i økonomiske sager. Man foreslog dog uændret kontingent – 400 kr./årligt. Forslaget godkendtes enstemmigt.

Ad 6: Valg til bestyrelse:
- Karsten Laugesen valgtes enstemmigt som formand for to år.
- Helle Karlsen valgtes enstemmigt til kasserer for 1 år.
Ovenstående valg er i overensstemmelse med beslutning truffet på generalforsamlingen i 2016.
- Benny Gram ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Flemming Karlsen.
- Claus Hartwig og Ib DJIBBO Jørgensen genvalgtes.
- John Holstebro ønskede ikke genvalg. I stedet opstilledes Jens Olsen og Jack
   Moblak. Sidstnævnte valgtes med stort flertal.

Ad 7: Valg af suppleanter:
- Erik Ravn genvalgtes og Søren SØLLE Hansen nyvalgtes.

Ad 8:Valg af revisorer:    
- Flemming Karlsen meddelte at han af habilitetsgrunde ikke kunne stille op, nu da
   hans kone var valgt til kasserer. I stedet nyvalgtes John W. Rasmussen og Simon                
   Hansen genvalgtes.
-  Søren Torp nyvalgtes til revisorsuppleant.

Ad 9: Valg af sendemænd:
-  Kurt Andersen genvalgtes som sendemand.

Ad 10: Valg af flagbærer:
-   Jens Olsen valgtes som flagbærer-

Kl. 1042 suspenderede dirigenten generalforsamlingen for indtagelse af for- friskninger. Forsamlingen kaldtes atter til orden kl. 1100.

Ad 11: Formanden uddelte 50-års medlemsemblem til Erik Madsen.
Kassereren uddelte 25 års medlemstegn til Johannes Hansen.
Formanden  udtrykte tak til Eivind Ubbesen for hans mangeårige medlemskab, bestridelse af tillidsposter og ikke mindst virksomheden som kasserer i en årrække.
Forsamlingen hyldede Eivind med langvarigt bifald.

Flemming REMO Christensen spurgte om Per Jacobsen fra Gedser er trådt ud. Kassereren benægtede men sagde, at vi næppe ser Per mere af helbredsmæssige årsager.
 
Flemming Karlsen reklamerede for den kommende lørdagsspisning, hvor der serveres braiserede svinekæber.
Knud Stokholm (formand Nakskov) takkede for indbydelsen til generalforsamlingen, lykønskede de nyvalgte, glædede sig til det fortsatte samarbejde og ønskede foreningen god vind.
Et sæt manchetknapper og slipsenål med Marineforeningens logo, der har tilhørt afdøde medlem John Wulff blev sat på auktion. Genstandene blev vundet af Ib DJIBBO Jørgensen. Hammerslag: 967 kr.  En marineforenings kasket og T-shirt blev vundet af Johs Hansen. Hammerslag: 100 kr.
Da der ikke var flere forretninger, takkede dirigenten for rimelig ro og orden og nedlagde hvervet.
Formanden takkede dirigenten for fremragende arbejde, erklærede generalforsamlingen for afsluttet og beordret flaget nedhalet kl. 1119.

Derefter gik de fremmødte medlemmer over til spisning af en særdeles fremragende skipperlabskovs. Orlogsstuen lukkede længe efter.

 

 


_______________________                                              ____________________
           Søren Torp                                                                        Flemming Karlsen
            Referent                                                                                  Dirigent